Obowiązek Informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (ZGODNIE Z ART. 13 RODO)

Dbamy o wszelkie aspekty ochrony wszelkich danych osobowych przekazanych i przetwarzanych w „Klinice Chirurgii Plastycznej Dr Andrzej Krajewski” sp. z o.o. Prosimy bardzo o zapoznanie się z niniejszym dokumentem – obowiązkiem informacyjnym.



Kto jest administratorem moich danych?
Administratorem danych osobowych jest „Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Andrzej Krajewski” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie  przy ul. Augusta Cieszkowskiego 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579744, NIP 8522616402, REGON 362668223 (dalej jako Klinika).   

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?
Możesz się skontaktować z Kliniką pod adresem email  rezerwacja@chirurgiaplastycznakrajewski.pl

Jaki jest zakres przetwarzania moich danych osobowych przez Klinikę? 
Klinika świadczy usługę newslettera. Aby świadczyć Tobie taką usługę wymagane jest podanie Twojego adresu e-mail. 

Jakie są cele przetwarzania danych? Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych? 
Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji usługi newslettera. Celem przetwarzania jest realizacja usługi. Cele przetwarzania rozumiemy jako:   

Cele przetwarzania
Poprzez usługę newsletter dostarczamy Tobie informacji i aktualności dotyczących naszych produktów, usług oraz innych informacji handlowych. Usługę świadczymy na podstawie Twojej zgody. Przechowujemy również Twoje dane.  

Podstawy prawne przetwarzania 
art. 6 ust. 1 lit. a RODO


Czy moje dane są przetwarzane w inny sposób?
Nie przetwarzamy Twoich danych w inny sposób.

Kto jest odbiorcą lub jakie są kategorie odbiorców moich danych?
Jedynym odbiorcą danych osobowych jest Klinika.


Czy moje dane będą przekazywane do państw trzecich lub instytucji międzynarodowych?
Przekazywanie danych poza obszar UE może mieć miejsce tak długo jak jest to wymagane realizacją usługi newslettera. W takich przypadkach Klinika zawiera odpowiednie umowy na powierzenie przetwarzania danych z podmiotami, które gwarantują przetwarzanie danych zgodnie z RODO.

Jak długo moje dane będą przetwarzane?
Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres niezbędny do realizacji naszych obowiązków kontraktowych wynikających z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz przez okres realizacji ustawowych obowiązków. Prosimy zauważyć, że intencją i celem Kliniki jest nawiązywanie długoterminowych stosunków z klientami, co oznacza długi okres czasu. Jeżeli dane nie są wymagane do wypełnienia przez nas obowiązków kontraktowych lub ustawowych, są usuwane, chyba że dalsze ich przetwarzanie – przez określony czas - jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?
Używanie naszej usługi newslettera jest dobrowolne, nie mniej jednak, żeby świadczyć Tobie tę usługę potrzebujemy Twoich danych. Brak danych powoduje brak możliwości świadczenia usług oraz wypełnienia przez nas zobowiązania do świadczenia usługi newslettera.

Jakie mam prawa?
Jako administrator danych zapewniamy Tobie dostęp do nich. Twoimi prawami są prawa do:
a) sprostowania Twoich Danych (art. 16 RODO),
b) usunięcia danych (art. 17 RODO),
c) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
d) sprzeciwu (art. 21 RODO),
e) jeśli ma to zastosowanie – do przeniesienia danych (art. 20 RODO),
f) złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego,,
g) wycofania udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych.

Możesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdej chwili. Zauważ proszę, że wycofanie zgody wywoływać będzie skutek jedynie na przyszłość. Na przetwarzanie danych, które miało miejsce wcześniej, wycofanie zgody nie wpływa.


Co oznacza skrót RODO?
RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Script logo
kontakt